قرارداد پرسنل

سلام....برای استخدام پرسنل قرارداد با مبلغ مشخص و براساس قوانین کار با کارمندان منعقد نموده ام. برای تشویق پرسنل برای افرایش کارایی تمایل دارم قرارداد مجزایی با مبلغ معادل با قرارداد اصلی با پرسنل منعقد نمایم...شرایط پرداخت قرارداد دوم براساس میزان بازدهی پرسنل خواهد بود. آیا کارمندان میتوانند براساس پرداختیهای صورت گرفته براساس قرارداد دوم و تشویقی ادعای اضافه ای مبنیی بر دریافت حق بیمه بیشتر یا مواردی همچون سنوات و ... بنمایند؟

13 مرداد 1399 172

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی