تنظیم اجاره نامه با امضای یک شاهد

موقع تنظیم اجاره نامه منزل مسکونی، اجاره نامه از برگه های اماده بنگاه املاک بود و فقط سه قسمت برای امضای مستاجر، موجر، و مشاور املاک مشخص شده بود و قسمتی برای امضای شاهد نبود. هر چند یکی از اشنایان موجر هم که در بنگاه بود وسط بقیه امضاها ، امضا کرده ولی عنوان شاهد نیامده.یعنی در کل چهار امضا هست. حالا دو شاهد حساب میشود؟ آیا مشاور املاک که فقط قسمت متصدی را امضا کرده شاهد حساب میشود؟

29 مرداد 1401 13

سلام واحترام،کاربر گرامی،اجاره نامه بایک امضا هم معتبر است،اما دستور تخلیه صرفا با قراردادهایی ممکن است که دوشاهد امضا نموده باشند.وبایک امضا موجر باید در موقع لزوم،حکم تخلیه بگیرد.همچنین امضای مشاور املاک معمولا بعنوان شاهد لحاظ نمیشود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی