دسیسه وغیبت بمنظور تخریب شخصیت

شخصی که مدیر ساختمان ماست چند بار کارهای ساختمان را به میل خود و به نفع خود انجام میداد و تذکر بنده به ایشان موجب دشمنی شده و با چنین کینه ای نزد دیگران بدگویی من را کرده و اخیرا اقدام به گذاشتن فیلمی از من که از ساختمان خارج شده و فراموش کردم درب را ببندم و بلا فاصله مثلا دزد هم امده و فقط اموال ایشان را که در قسمتهای مشاعی بوده برده!!!و به چند نفر هم گفته که وارد گروه شده و از این کارش تمجید و تعریف کنند ؟!ٰٔ‌در حالیکه اصلا برای پیگیری به کلانتری هم نرفته!!آیا ایشان اجازه چنین کاری را قانونبه او می دهد ؟||پسر 12ساله من بعد از این کار ایشان چند شبه کهخواب بد می بینه و میگه ما را از خانه بیرون میکنن؟‌سوال من اینه که من میتونمشکایت کنم از ایشان برای این کارش؟

23 مرداد 1399 106

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی