چگونه به دلیل مزاحمت تلفنی شکایت کنم ؟

یک نفر ازطریق تلفن همراه به اینجانب پیامک متعددی وتماس گرفتن باعث مزاحمت بنده شدن چطورمیتوانم اقدام قانونی انجام دهم

01 شهریور 1399 225

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی