فردی زمینم را غصب کرده چکار باید بکنم ؟

فردی جاده زمین کشاورزی من را غصب کرده و به بنده توهین و فحاشی نموده است چکار باید بکنم ؟

22 مهر 99 75