در صورتی که تاریخ پرداخت الباقی ثمن معامله مشخص نباشد معامله باطل است ؟

سلام تو مبایعه نامه فروش یه ملکی کل مبلغ ثمن ۳۳۰ میلیون نوشته شده ولی تو مبایعه نامه مبلغ ۱۵۰ میلیون نوشته که پرداخت شده و جهت پرداخت مابقی ثمن معامله تو مبایعه نامه اصلاچیزی نوشته نشده و همچنین مابقی ثمن معامله نیز پرداخت نشده آیا میتوان به این معامله اشگال گرفت و مبایعه نامه رو باطل نمود ممنون

09 فروردین 1400 203

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی