تکلیف قرارداد پیش فروش که سازنده موفق به ساخت نشده چیست؟

سلام جناب جمشید وند درپرسش های قبلی خودم گفتم که من خودم خریدار ساختمان هستم که سازنده بعد انجام سه تا سقف و ستون متواری گشت و صاحب ملک هم کل زمین وملک را فروخته وهم دو واحد از همین سازنده خریداری کرده است ومن هم بیشتر مبلغ یعنی دو سوم پول را به سازنده پرداخت کرده ام. حال که صاحب ملک واحدها را آماده کرده است .وادعای مالکیت میکند با سازنده طرف حساب هست یا با پیش خریدارها.

28 فروردین 1400 166

سلام
با توضیحی که دادید مالک باید از دادگاه اذن در ساخت می گرفت و اکنون که ملک را تکمیل نموده نمی تواند مانع ادعای پیش خریداران شود شما دادخواست الزام به تحویل و سند به طرفیت مالک و سازنده بدهید و در دفاع ادعای مالک بیان کنید چون اذن از دادگاه برای ساخت نداشتید و معلوم نیست که سازنده هم اذن داده باشد پس حق مطالبه وجه یا ادعا مالکیت ندارید .هر چند رسیدگی به این ادعا و صدور رای نهایی با تشخیص دادگاه است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی