جهت ابطال اسناد پس از احراز و اثبات وقف بودن ملک چه اقدامی باید نمود.

رای به موقوفه بودن املاک صادر شده است جهت ابطال اسناد صادره و الزام متصرفین به عقد قرارداد اجاره چه اقدامی بایستی انجام دهم

11 تیر 1400 79

می توان دادخواست مطالبه اجرت المثل و الزام به انعقاد عقد اجاره رسمی به طرفیت متصرفین در دادگاه مطرح نمود و در صورت عدم اجرا می توان دادخواست خلع ید مطرح نمود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی