تجدید نظر خواهی و اسقاط شخص از حق خود

اگر طرفین دعوی حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط کنند آیا دعوی قابلیت تجدید نظر را دارد ؟

11 خرداد 0 58
درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي و تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي آن را‌قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی