شروع مرور زمان

مرور زمان از چه زمانی آغاز میشود ؟

19 خرداد 0 87
در جرایم به عادت: تاریخ انجام آخرین عمل تشکیل‌دهندۀ عادت که برای تحقق جرم ضرورت دارد، مبدأ مرور زمان است؛ در جرایم مرکب: تاریخ انجام یا تحقق آخرین جزء از اجزای جرم، مبدأ مرور زمان است؛ در جرایم مستمر: تا هنگامی‌که استمرار علل و عوامل جرم ادامه دارد مشمول مرور زمان نمی‌گردند؛ بنابراین، مبدأ مرور زمان تاریخ توقف استمرار جرم است. (رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹ مورخ ۷/۳/۱۳۸۱)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی