نقص مورد اجاره بعداز رویت

باسلام،حدودا5ماه پیش ملکی را اجاره نمودم،مبلغ رهن را کامل پرداخت نمودم ولی هنوز قراردادی راامضانکرده ام،موقع تحویل ملک متوجه شدم که هنوز گازشهری ملک وصل نشده است،رواین حساب موجرگفتندکه به خاطر این موضوع شماهم فعلا اجاره پرداخت نکن،درماه سوم گفتند که دیگربایدازاین ماه اجاره راپرداخت کنید،وتاکنون هم برای امضاقرارداد هیچ کاری نکرده است،ناگفته نماند که ایشان ملک موردنظرراازشهرداری اجاره کرده و بصورت پیمانکاردراختیاردارد

13 مرداد 1400 73

باسلام
براساس ماده 6 قانونی ورعایت ماده 415 قانون مدنی درصورتی که ملک اجاره داده شده وبه مستاجرباشرایطی که درقرارداد نوشته شده منطبق نباشد برااساس خیار رویت وتخلف وصف بعدازرویت میتوان آنرا فسخ نمود درغیراینصورت اگرتوافقی نموده اید میتوانیدشکایت کرده والزام موجر رابخواهید برای تنظیم قرارداد ابتدا اظهارنامه بفرستید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی