ایاهمسرمتوفی باوجود اقرارنامه دریافت ثمن اعیانی ازقیمت عرصه نیزسهم می برد

سلام ، حدود چهل سال قبل همسر متوفی (مالک زمین ) طی یک اقرار نامه محضری اعلام کرده است که ثمنیه اعیانی ماترک متوفی را دریافت کرده است و دیگر ادعایی نسبت به اموال متوفی ندارد ، ولیکن در حال حاضر همانطور که مستحضرید همسر متوفی از ثمن زمین یا عرصه هم ارث می برد ، آیا اگر وراث مالک زمین بخواهند در حال حاضرملکی بفروشند باید علی رغم وجود اقرارنامه چهل سال قبل ،از ثمن زمین هم به همسر متوفی سهم بدهند ؟

24 مرداد 1400 118

زن، فقط از قیمت اموال غیر منقول (خانه، زمین، آپارتمان و …) ارث میبرد و از خود آن اموال ارثی نمیبرد.

(در خصوص اموال منقول (ماشین، موتورسیکلت، اثاثیه منزل و …) زن، از خود این اموال هم ارث می برد.

وقتی همسرمتوفی با حضور در دفترخانه اقرار می نماید که بهای ثُمن اعیانی را دریافت نموده است. (ثُمن یعنی: یک هشتم)

باید در نظر داشته باشید که چنانچه فرزندان قصد فروش آن آپارتمان را داشته باشند حتماً باید اقرارنامه اخذ بهای ثمنیه اعیانی را داشته باشند. در غیر اینصورت قادر به فروش آن نخواهند بود.همچنین همسرباوجوداقرارنامه ازقیمت عرصه سهم نمیبرد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی