معامله فضولی و غرامات وارده

سلام ، ملکی به صورت فضولی فروخته شده است و خریدار هیچ پولی پرداخت نکرده است ، آیا بر فرض جهل خریدار به فضولی بودن معامله و با توجه به اینکه خریدار هیچ مبلغی به فضول پرداخت نکرده است ، و در صورتیکه مالک زمین معامله را تنفیذ نکند آیا خریدار می تواند از فضول غرامت بگیرد ؟

09 شهریور 1400 68

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی