تقسیم ارث اموال غیر منقول که به نام پدر و مادر متوفی بوده است

سلام ما دو دختر ویک پسر هستم ویک خانه داریم که دو دونگش ما پدرم و چهار دونگ مال مادرمه ودوتاشون فوت کردن می خواستم ببینم اگر خانه دو میلیارد باشه سهم هر دختر چه قدر میشه

16 شهریور 1400 87

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی