;
چگونگی پرداخت هزینه درارث

سلام لطفا راجع به هزینه هایی که وراث باید پرداخت کنند ، از نظر سهم دختر و پسر ، چگونه محاسبه میشود . ممنون

19 شهریور 1400 14

باسلام
همانطورکه سهم پسردرارث دوبرابردختراست پرداخت سهم هزینه هانیزبه همین شکل میباشدیعنی سهم هزینه پسردوبرابردختراست هرشخص به نسبت سهم الارثش درپرداخت هزینه هانیزشریک است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی