درخواست طلاق بلحاظ سوءمعاشرت زوج

سلام بنده ۱۴ ساه که ازدواج کردم و دو فرزند دارم به خاطر مشکلاتی که بین من و همسرم پیش اومده دست بزن دارن و تا به حال دوبار شکایت کردم بار اول به اصرار خانواده در سورای حل اختلاف رضایت دادم و دوباره کارشون رو بارها تکرار کرد مجدد شکایت کردم و گواهی پزشکی قانونی هم ضمبیمه پرونده شده و در این بازه که پرونده در شورای حل اختلاف بود رفتارش رو کاملا اصلاح کرد و به محض اینکه مطمن شد رضایت دادم دوباره شروع به کتک کاری و فحاشی کرده تقریبا سه روز پیش این ابلاغیه به دستم رسید آیا به استناد به این متن میتونم ادعای عسر وحرج داشته باشم و از ایشون جدا بشم یا اعتراض بکنم که پرونده به جریان بیافته و به نتیجه برسه و بتونم ازش استفاده بکنم 16/06/1400 در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگي شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي، پرونده كلاسه تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعالم ختم و كفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تكیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید. «قرار موقوفي تعقیب» دادستان و رئیس محترم دادسراي عمومي و انقلاب درخصوص شكایت خانم ... علیه ... دایر بر توهین - ضرب و جرح عمدی نظر به اینكه شاكي ا از شكایت خود اعلام انصراف كرده و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام نموده است، لذا قطع نظر از صحت و سقم موضوع اتهام انتسابي و نظر به قابل گذشت بودن موضوع مانحن فیه، مستندً قانون مجازات اسالمي مصوب 1392 و ماده 12 و بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسي كیفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقیب متهم/متهمین صادر و اعالم مي گردد. قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون فوق الذكر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كیفري دو شهرستان سقز است. دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخیر الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابالغ، پس از مضي مّدت قانوني و قطعّیت قرار از آمار كسر و بایگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسیدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد

31 اردیبهشت 1401 55

با درود؛
کارربر محترم؛ با توضیحات سرکار عالیه،،
ارائه رضایت شما موجب شده که دادسرا قرار موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) متهم را صادر کنه و این قرار صادره در واقع به نفع متهم (شوهرتون) بوده نه شما..
طبق قانون مدنی؛ زوجه می تواند با اثبات مراتب سوءمعاشرت زوج ، دادخواست طلاق در دادگاه خانواده مطرح نماید که ضرب و شتم شوهر یکی از موارد اثبات کننده سوءمعاشرت وی بوده که در مرحله رسـیدگی با ارائه رضایت منجر به صدور حکم محکومیت نشده تا در آینده از آن اسـتفاده نمایید..
با اینحال موارد چندی هست که شما می توانید با اثبات آنها و یا تخلف زوج از شروط ضمن عقـد، درخواست طلاق مطـرح نمایید...
موفق باشـید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی