اعتراض به رای داوری با گذشت مهلت قانونی

سلام. در مرجع داوری کانون وکلا، از سوی داور رایی با عنوان حکم قطعی صادر شد. از تاریخ حکم بیش از سی و سه روز گذشته، طرف محکوم اکنون در دادگاه حقوقی به رای داور اعتراض کرده است. آیا می توان با توجه قطعی بودن حکم، و گذشت بیش از سی روز، تقاضای رد دادخواست کرد ؟

22 شهریور 1400 138

بااحترام
کاربر محترم ملاک اعتراض به رای داوری تاریخ ابلاغ به محکوم علیه است که از آن زمان 20 روز مهلت اعتراض دارند
مگر آننکه رای غیابی باشد و یا عذر موجهی جهت خارج از مهلت بودن ثبت دادخواست اعتراضی به دادگاه ارائه دهند
ضمناً شما می توانید در مهلت معین (که تبادل لایحه نام دارد) جهت پاسخ به اعتراض محکوم علیه موارد رد اعتراض ایشان را طی لایحه ای تقدیم دادگاه نمایید
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی