تقسیم ترکه وفروش مال مشاع

سلام ، آیا ملکی که از پدر به ارث رسیده و سند ندارد و فقط دست خط محلی دارد ،بخواهیم تقسیم کنیم ، شامل مالیات بر ارث میشود ؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
اگر بخواهیم یکجا فروخته و بعد مبلغ رو با توافق تقسیم کنیم چه ؟
23 شهریور 1400 61

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی