تقسیم ترکه وفروش مال مشاع

سلام ، آیا ملکی که از پدر به ارث رسیده و سند ندارد و فقط دست خط محلی دارد ،بخواهیم تقسیم کنیم ، شامل مالیات بر ارث میشود ؟

23 شهریور 1400 89

بااحترام
اگر توافق شود وتقسیم انجام شود نیازی به پرداخت مالیات نمیباشد .اگر فروخته شود باید تمامی وراث زیر مبایعه نامه را امضاء تا مشکلی نباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی