درخواست تخلبه ملک مسکونی از طرف موجر

باسلام بنده قرارداد اجاره ای با مستاجر خودداشتم که۱۴۰۰/۰۵/۲۰ منقضی شده ومستاجر ملک را تخلیه نکرده به سورا ی منطقه۱۴ درخواست تخلیه به خاطر انقضای مدت ونیاز فرزند ذکور دادم ولی درخواست منو رد کردن لطفا راهنماییم کنید

30 شهریور 1400 55

درود؛
کاربر محترم؛ با توجه به دسـتورالعمل صادره به مراجع قضـایی، درخواست صـدور حکم تخـلیه اماکن مسکونی از سوی موجر،، صـرفا در موارد استثنایی چون ۱- فروش قطعی ملک ۲- نیاز شخصی مالک و نیاز به سکونت خود و یا حانواده ۳- تخلف مستاجر و عدم پرداخت اجاره بها،، صادر می گردد،،
در غیر از موارد مذکور دسـتور و حـکم تخـلیه در خصوص اماکن مسکونی صادر نمی گردد و بایستی قرادادهای اجاره در تهـران و کلانشهرها با افزایش حداکثر ۲۵ و در شهرستانها تا ۲۰ درصد،، تمـدید گردند..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی