پرداخت اقساط بانک توسط شریک

اگر هیچ کدام از طرفین برای فروختن خانه ی شریکی قانع نشدن و قسط وام یک حساب پرداختی داشته باشد و تا کنون یک نفر این وام را پرداخت کرده تکلیف چیست ، آیا می تواند مبلغی را که بجای شریک خود تا کنون پرداخت کرده را مطالبه کند ؟

31 شهریور 1400 49

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی