حکم دفاع از شخص ثالث که منجرب به جرح شود

اگر مردی به خاطر دفاع از دختر خاله خود با داماد خاله وارد دعوا شود و مشاجره‌ای بینشان پیش بیاید حکم چیست

31 شهریور 1400 67

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی