;
تکلیف مهـریه متوفی با سکوت ورراث در مورد ترکه

سلام. متوفی پنج ماه است فوت کرده و ورثه رد ترکه نکرده و سکوت کرده ایا پرداخت دیون از جمله مهریه متوفی به عهده پدر شوهرش است.در قبول ترکه مهریه نیز به عهده شخصی که رد ترکه نکرده است

01 آبان 1400 13

با درود؛
کاربر محترم؛ همانگونه که در متن سئوال نیز بیان گردیده؛ در صورت سکوت وراث، پرداخت دیون از جمله مهریه متوفی بر عهـده پدر شوهر بوده و در قبـول ترکه؛ پرداخت دیون از جمله مهریه متوفی بر عهده وراثی که رد ترکه نکرده است، می باشد..
مؤید باشـید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی