مطالبه نفقه از سال ۱۳۵۰ تا بحال

آیا می توان از سال ۱۳۵۰ تا کنون طلب نفقه کرد اگر جواب مثبت است محاسبه آن چگونه است

05 آبان 1400 69

با درود،،
کاربر محترم،، شما می تواتید با تنظیم دادخواست مطالبه نفـقه و ثبت آن از طریق دفاتر خدمات قضایی جهت ارجاع و رسـیدگی در دادگاه مطـرح نمایید..
درخواست نفقه شما پس از ارجاع به کارشناسی جهت برآورد میزان نفـقه متعلقه، اقدام به صدور حکم می گردد..
مؤید باشـید..

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی