سهم الارث وراث مادر پسر دختر

سهم پسر از ارث پدر چقدر است؟؟۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ زمین فروختن.سهم دختر.همسر و پدر و مادر چقدر است؟؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
سوال من کامل و جامع بود
17 آبان 1400 37

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی