روابط موجر و مستاجر...

آیا شورای حل اختلاف می تواند دستور تخلیه صادر شده را به دلیل دیر پرداخت کردن پول ودیعه به حساب دادگستری لغو کند و با شکایت مستاجر قرارداد اجاره را در شرایط کرونا تمدید کند بدون رضایت مالک؟

29 آبان 1400 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی