چگونگی تحویل جنس خریداری شده

یک یخچال خریدیم بعد پول را دادیم ولی هنوز تحویل نگرفتیم

01 آذر 1400 52

بااحترام
کاربر محترم اگر فروشنده به تعهد خود عمل ننموده است میتوانید بدوا با ارسال اظهار نامه بخواهید تا به تعهد خود عمل نماید در غیر اینصورت از محاکم قضایی اقدام خواهید نمود و خسارت و هزینه های دادرسی را نیز از فروشنده دریافت خواهید نمود در صورت نیاز به راهنمایی میتوانید از مشاوره تلفنی استفاده نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی