توقیف چک جهت بدهی در اجرا حکم

شخصی بابت چک بلامحل محکوم شده است، در مرحله اجرا، تعداد چند فقره لیست چکهای اشخاص ثالث که از آنها دارد را بعنوان مال معرفی کرده و نیز درخواست اعسار داده است، چگونه میتوان این چکها را تا زمان رسیدگی پرونده که برج ۱۲ است را توقیف کرد؟

18 دی 1400 18

بااحترام
کاربر محترم شما مختار هستید که چک های فوق را بپذیرید یا رد نماید چونکه مشخص نیست ایا چکها پاس میشود یا خیر و اینکه طرف دعوی شما نیز میتواند اعسار دهد اگر رد شود باید پرداخت و درصورت موافقت اعسار باید چکها را نزد دادگاه جهت عدم برگشت تضمین نماید که با وثیقه اینکار پذیرفته میشود.توقیف چکها امکان پذیر نیست

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی