دیات در اثر صدمه تصادف یا ضرب و جرح

۱_دندان خلفی شماره ۴ بالا سمت راست قابل نگهداری نمی باشد و معادل دندان ساقط شده محسوب می گردد که واجد دیه مقدر می باشد ۲_تخریب چهل درصد از تاج سه دندان خلفی از قبل سیاه شده شماره ۴ و ۵ بالا سمت چپ و دندان شماره ۵ بالا سمت راست که واجد دیه مقدر میباشد ۳_تخریب چهل درصد از تاج چهار دندان قدامی از قبل سیاه شده شماره ۱ و ۲ و ۳ بالا سمت چپ و دندان شماره ۳ بالا سمت راست که واجد دیه مقدر می باشد ۴_تخریب چهل درصد از تاج دو دندان قدامی شماره ۱ و ۲ بالا سمت راست که واجد دیه مقدر می باشد جمع کل دیه چقدر میشود،با تشکر

21 دی 1400 28

بااحترام
کاربر محترم طبق ماده۶۱۶ بند الف قانون مجازات اسلامی کلیات دیه دندان هردندان کامل از بین برود یک بیستم دیه کامل میشود حال باتوجه به موارد شما هرکدام سیاه شده یا دیگر قابل استفاده نمیباشد و.... و باید پزشک قانونی درصدها را مشخص نماید ولی حدودا به قرار زیر میباشد
۱- یک بیستم
۲-هرکدام دو سوم از دیه کامل دندان که گفته شد یعنی دو سوم از یک بیستم
۳-هرکدام یک سوم از یک بیستم
۴-چهل درصد یک بیستم هرکدام

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی