فروش اموال از طریق تعاونی و شکایت از تعاونی

ایا علیه تعاونی که مراحل لغو عضویت اعضا را به درستی طی نکرده و اقدام به قروش واحدهای سلب امتیاز شده کرده هرچند که با اجازه از طرف اداره تعاون بوده شکایت کیفری مسموع است؟ با عنوان‌کلاهبرداری یا خیانت درامانت

21 دی 1400 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی