شکایت تحت عنوان ضرب و جرح

اگه در یه درگیری بین ۲ نفر ، نفر سومی برای جدا کردن وارد شود و در حین جدا کردن پایش اسیب ببیند میتواند این فرد شکایت کند؟ فرد اسیب دیده مدعی است یکی از طرفین دعوا پای او را گرفته است و باعث شکستن پایش شده است اما فردی که در حال نزاع بوده میگوید به هیچ وجه پای او را نگرفته است.

26 دی 1400 22

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی