پیش خرید منزل

وقت بخیر بنده قصد دارم منزلی را از مالکان پیش خرید نمایم آیا پیش خرید منزل حتما می‌بایست به موجب سند رسمی باشد؟؟

07 بهمن 1400 18

کاربر محترم با عنایت به قانون پیش فروش ساختمان هرگونه قراداد پیش خرید می‌بایست به موجب سند رسمی به عمل آید و حتی برای پیش فروشنده در صورت رعایت نکردن این مقرر مجازات کیفری در نظر گرفته شده است لیکن محاکم به سند عادی میش فروش نیز با حصول سایر شرایط ترتیب اثر می‌دهند و این امر موجب تضییع حقوق پیش خریدار به موجب سند عادی نخواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی