درخواست مطالبه مسکن متعلق به زوجه

سلام خانه ای به اسم من است شوهرم می خواست انرا پس بگیرد ولی دادگاه رای را به نفع من صادر کرد او دوباره درخواست داده ولی متن دادخواست نمی دانم ایا می تواند از من پس بگیرد

10 اسفند 1400 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی