وراث متوفی

ایا سرمایه بیمه عمر و خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی مانند ترکه متوفی طبق قانون ارث بین وارث تقسیم می‌شوند یا ترتیب دیگری برای تقسیم آنها وجود دارد؟

20 اردیبهشت 1399 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی