استرداد مهریه و جهیزیه

آیا مادر زوجه در فرض وفات دخترش می تواند دادخواست استرداد جهیزیه و مهریه را دهد؟

21 اردیبهشت 1399 219

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی