دعوا بر سر أجاره مغازه و پرويي

با مستأجر خودم دعوا كرده ام بر سر اجاره و پرو بازي حالا از من شكايت كرده است ميخواهد از اخاذي كند چيكار كنم

23 اردیبهشت 1399 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی