بدهی های متوفی

ایا بدهی های شخصی که فوت می شود باید توسط ورثه او پرداخت شود؟

27 اردیبهشت 1399 35

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی