بدهی های متوفی

ایا بدهی های شخصی که فوت می شود باید توسط ورثه او پرداخت شود؟

27 اردیبهشت 1399 77

سلام دیون متوفی بر عهده خود متوفی هست و اگر مالی نداشته باشد ورثه میتوانند اختیارا دیون را به پردارند و الا مسیولیتی ندارند البته اگر ارثی به جا مانده باشد و ورثه این ارث را تقسیم نمایند هر ورثه به میزان سهم دریافتی مسیولیت ادائ دیون را دارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی