شکایت از همسایه

در مجتمع مسکونی ای که ما سکونت داریم واحدی سگ نگهداری می کند با توجه به این که پارس او برای همسایه ها ایجاد مزاحمت و برای کودکان و افراد سن بالا ممکن است ایجاد رعب و وحشت می کند؟ ایا می توان از او شکایت کرد؟

29 اردیبهشت 1399 58

با سلام
نگهداری حیوانات در قسمت‌های اختصاصی آپارتمان با رعایت دو ضابطه مشکلی ندارد؛ اول آنکه ازنظر مقررات و قوانین بهداشت ایجاد بیماری نکند و دوم آنکه برای همسایه‌ها ایجاد مزاحمت ننماید. در صورت بروز هرکدام از این دو مورد شخص نگهدارنده حیوان طبق ماده 690 مجرم می‌باشد و سایر همسایه‌ها می‌توانند از او شکایت کنند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی