قولنامه

خرید قولنامه ای ملک از کسی که خود بصورت قولنامه ای ملک را دریافت کرده بدون تعهد مالک اصلی آیا از نظر حقوقی قابل پیگیری میباشد

29 اردیبهشت 1399 63

با سلام
قولنامه در خرید و فروش معتبر است اما به این نکته توجه نمایید که در مواردی که فروشنده مالک اصلی و صاحب سند نیست می بایست مالکیت این شخص متصل به مالک اصلی باشد و تمام قولنامه های ایادی قبل به شما تحویل شود نه اینکه صرفا با یه برگ قولنامه ادعای مالکیت بکند و بخواهد زمینی به شما منتقل کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی