مهریه

اعضا و جوارح مرد می‌تواند به عنوان مهریه زن در نظر گرفته شود یا خیر ؟

30 اردیبهشت 1399 72

با سلام خدمت شما
هرچند در عرف و عام پزشکی بعضی از اعضا و جوارح بدن انسان مثل کلیه واجد نوعی ارزش مالی بوده و خرید و فروش می‌شود و قطع نظر از اینکه در حال حاضر تملک قلب انسان یعنی انتقال قلب از بدن انسان زنده بدن شخص زنده دیگر امکان پذیر نبوده و قانونی نمی باشد و لذا قلب انسان قابلیت جابجایی و خرید و فروش نداشته و بالفعل واجد ارزش مالی هم نیست بنابراین تعیین قلب مرد به عنوان مهریه همسر مواجه نبوده و در صورتی که قلب مردی به عنوان مهریه تعیین شده باشد زن مستحق دریافت مهر المثل است.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی