الزام به تنظیم سند مغازه

سلام در تاریخ ۱۳۹۷ من یه معامله با صاحب ملک مغازه ی خودم انجام دادم و ملکیت مغازمو خریدم ۴۰۰ میلیون مبلغ کل بود من طی دو مرحله ۳۲۰ میلیون پرداخت کردم ودر اخره قلنامه ی ما تفاهم کردیم که الباقی ثمن معامله که مبلغ۸۰ میلیون میباشد در هنگام نقل و انتقال سند انجام شود همین ولی نه تاریخی مشخص کردیم ونه دفترخونه ی مشخصی و نه کلمه ای از فسخ و زر و زیان و ... خلاصه امسال که من میگم بیا سند منو بزن میگه باید ۴۰۰ میلیون بدی، منم چندباری رفتم حضورا پیشش و گفتم پولتو بگیر سند منو بزن میگه ۴۰۰ میلیون چون زمان خورده بهش و ....

24 اردیبهشت 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی