رفع اثر سو پیشینه بعد از گذشت 20 سال از جرم امکان پذیراست؟

ایا میتوان بعد از گذشت 20 سال از جرم اختلاس رفع اثر سوپیشینه کرد؟

01 خرداد 1399 201

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی