دیه یا ارس متعلق به اعضای بدن در اثر تصادف

پارگی متلاحمه ناحیه مقعدبه گسترش خط بر اثر حادثه تصادف دیه دارد یا ارش

25 اردیبهشت 1401 9

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی