محاسبه دیه اعضاء بدن

سلام ۱۳نیم درصد دیه کامل و۱،۳هزارم و۳هزارم دیه کامل

27 اردیبهشت 1401 28

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی