پرداخت مبلغ مورد معامله به فروشنده

سلام برای پرداخت وجه بابت مبایعه نامه آپارتمان ، اگر به فروشنده چک بین بانکی به نام شخص فروشنده بدهم ، مشکلی ایجاد نمیشود؟ بهترین روش حقوقی چیست؟

30 اردیبهشت 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی