سوال در خصوص نحوه اثبات دعوی در ملک مشاعی

سلام وقت بخیر پرونده ابطال سنددرموردملکی مشاعی که طرف دعوی یک نفرمیباشد ولی چون مشاع هست تمامی مالکین بعنوان خوانده قرارگرفتند الان درمرحله تجدیدخواهی دوشاهدبایستی معرفی کنیم چون اختلاف خانوادگی بوده کسی اطلاع ازاین موضوع نداشته ونمیتوانیم بعنوان شاهد کسی رامعرفی کنیم دونفراز خواندگان میتوانند شاهد شوند؟؟؟اگرخیرراهکارچیست؟؟؟؟؟ ممنون

04 خرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی