دعاوی خلع ید

ایا دعاوی خلع ید و تحویل و تسلیم مبیع و دعوی مطالبه اجرت المثل ملک غیرمنقول در فرض این‌که خوانده کسی باشد که در دعوی راجع به همان ملک محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع خواهان شده باشد قابل رسیدگی است یا منوط است به این‌که سند رسمی انتقال در دفترخانه به نام خواهان آن تنظیم شده باشد ؟

11 خرداد 1399 55

با سلام خدمت شما
چنانچه دادگاه حکم به تحقق بیع و مالکیت خواهان داده و خوانده را محکوم به انجام تشریفات رسمی کرده باشد دعوی خلع ید که فرع بر مالکیت است بلا اشکال خواهد بود ولی اگر دادگاه متعرض مسئله مالکیت و وقوع عقد بیع نشده باشد و فقط براساس ماده 10 قانون مدنی خوانده را از باب تعهدی که به فروش ملک کرده است ملزم به فروش رسمی آن نموده باشد صرف صدور رأی صادره کافی برای پذیرش دعوی خلع ید یا مطالبه اجور نخواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی