تغییر ایجاد کردن در ملک

شخصی اعیانی یک ملک را خریداری می‌کند پس از مدتی درختانی که در ملک بوده از بین می‌برد آیا حق احداث بنا به لحاظ خرید قسمت اعیانی در عرصه ملک در مالکیت آن می باشد را دارد یا خیر ؟

12 خرداد 1399 57

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی