حساب بانکی مشترک

پدری با فرزندش در بانک حساب سپرده بلندمدت یا کوتاه‌مدت با داشتن حق برداشته موته و نه منفردا باز کردن این عدد مدتی پدر فوت نموده و فرزند با استفاده از حق برداشت موجودی حساب را دریافت کرد عصای شکایت سایر ورثه برای استرداد سهم‌الارث خود قابل استماع است ؟

13 خرداد 1399 64

با سلام
اگر میزان سرمایه‌گذاری در قرارداد تنظیم قید نشده باشد اصل بر تنصیف موجودی بانک بین سرمایه‌گذاران است و بعد از فوت هر یک از این دو دیگری حق برداشت تمامی موجودی را نخواهد داشت و در صورت برداشته زائد از نصف باید آن را مسترد نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی