چگونگی دریافت پروانه ساختمانی برای زمینی که دارای " سند عادی " است

در خصوص چگونگی دریافت پروانه ساختمانی برای زمینی که دارای " سند عادی " است سوال دارم . شهرداری تقاضا و اخذ پروانه را منوط به ارایه سند مالکیت تفکیکی می کند در صورتی که ملک سند عادی دارد و اداره ثبت اسناد و املاک تا زمانی که ساختمانی نداشته باشد ، اقدام به صدور سند نمی کند. زمین در منطقه شهری رشت و دارای کاربری مسکونی است

23 خرداد 1401 31

سلام. متاسفانه راهی نیست .در قانون اداره ثبت یکسری املاک هستند که شامل طرح صدور سند مالکیت نمی باشندوسند برای انها صادر نمی شود 1-اراضی ملی و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی.2-اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند.3-املاک فاقد بنا اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشند.4-اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد و امکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های ثبتی فاقد سند ، فقط برای املاکی می توان درخواست سند داد که دسترسی به مالک یا حداقل یکی از وراث او (به جهت فوت یا مفقود الاثر بودن) مقدور نباشد. این قانون مهلت و مدت انقضا ندارد. بنابراین هر زمان ساختمانی احداث شد که از شرایط اخذ سند برخوردار بود می توان برای آن درخواست سند نمود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی