عدم ارائه اصل مستندات به دادگاه

سلام درصورتی که در جلسه رسیدیگی دادگاه که مربوط به چک بوده اصل چک همراهم نبوده و با استناد به ماده96 دعوی رد شده باشد در اعتراض به رای چه اقدام و دعوی باید مطرح کنم تا دعوی دوباره به جریان بیافته . و اگر اعتراضی نتوانم بزنم آیا باید از ابتدا دوباره دادخواست ثبت کنم؟

31 خرداد 1401 24

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی